Vedete evidenci odpadů ve svých sportovních i dalších zařízeních

Mnozí provozovatelé sportovních zařízeních, ale týká se i ostatních provozovatelů jakýchkoliv zařízení, často zapomínají, že dle Zákona č. 185/2001 Sb.

O odpadech mají povinnost vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů.

Původci a oprávněné osoby mají povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobů nakládání s nimi, a to platí pro každou samostatnou provozovnu a pro každý druh odpadu zvlášť. Všechny tyto náležitosti podléhají evidence § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001.

Nezapomínejte si uchovávat doklady o bezpečné likvidaci odpadů. Předejdete tak, zbytečným pokutám za nedodržení těchto pravidel.

Jak vést evidenci odpadů?

Produkuje-li nebo nakláda-li původce odpadů nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok je ze zákona povinen zasílat každoročně, a to do 15. února hlášení o druzích a množství odpadů a způsobech nakládání s nimi podle vzoru formuláře hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok, který je uveden v příloze č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nejste-li si jisti, jak správně vést evidenci odpadů, obraťte se raději společnost zajišťující odpadové hospodářství, která Vám zajistí kromě evidenci odpadů i jiné zákonem stanovené požadavky o odpadech.

Specialisté v odpadovém hospodářství

V oblasti odpadového hospodářství Vám můžeme doporučit společnost Energom Projekty a.s, zajišťující komplexní služby , řídící se dle zákona o odpadech.

Energom Projekty a.s Vám zajistí zavedení průběžné evidence odpadů. Zjistí, zda-li máte ohlašovací povinnost a na základě toho Vám zpracují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady. Dále pak export hlášení ze specializovaného software a použití webového formuláře pro zpracování hlášení tak, aby jste se bezstarostí mohli věnovat svému podnikaní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32151


Přidat komentář